Odwiedza nas 13 gości oraz 0 użytkowników.


595068

Liczba gości

INFORMUJEMY ŻE W ZAKŁADCE PODRĘCZKI 2017/2018 W LEWYM MENU STRONY UMIESZCZONE SĄ JUZ LISTY PODRĘCZNIKÓW NA NOWY ROK SZKOLNY.
LISTY BĘDĄ NA BIEŻĄCO AKTUALIZOWANE

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE

W okresie wakacyjnym sekretariat szkoły czynny
będzie w godz. od 8.00 do 15.00

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół i Placówek Oświatowych,

Szanowni Państwo Przedstawiciele Jednostek Samorządu Terytorialnego,

Szanowni Państwo Przedstawiciele Kuratoriów Oświaty,

Szanowni Państwo Przedstawiciele Ministerstw,

 

uprzejmie informuję, że ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zadaniami organów administracji publicznej w zakresie niektórych rejestrów publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 777), wprowadza m.in. podstawy prawne do pozyskiwania z bazy danych Systemu Informacji Oświatowej, tj. tzw. nowego SIO, przez wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz marszałków województw, za pośrednictwem ministra właściwego do spraw rodziny, danych identyfikacyjnych i danych dziedzinowych uczniów.

Dane będą pozyskiwane w celu weryfikacji prawa do świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawczego oraz Karty Dużej Rodziny, a także w celu monitorowania przez ministra właściwego do spraw rodziny oraz wojewodę realizacji tych świadczeń rodzinnych.

Pozyskiwane dane dziedzinowe będą obejmować okres uczęszczania ucznia do szkoły lub placówki oświatowej (tj. czy uczeń jest uczniem szkoły lub placówki oświatowej oraz w jakim okresie), a także typ szkoły lub rodzaj placówki oświatowej oraz nazwę i adres siedziby szkoły lub placówki oświatowej, do której uczeń uczęszcza lub uczęszczał.

W szczególności, rodzic ucznia (osoba uprawniona), składając wniosek o przyznanie ww. świadczeń, w przypadku gdy w indywidualnej sprawie ich przyznanie uzależnione będzie od nauki dziecka w szkole, jest obowiązany do załączenia do wniosku m.in. oświadczenia o uczęszczaniu dziecka do szkoły. Złożone oświadczenia będą mogły być weryfikowane przez wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz marszałków województw za pomocą danych pozyskanych z nowego SIO, tj. sprawdzenia czy uczeń, na którego ma być udzielone świadczenie jest wpisany do nowego SIO. Jeżeli wójt, burmistrz, prezydent miasta lub marszałek województwa nie odnajdzie wskazanej osoby w nowym SIO (uczeń musi być przypisany do oddziału), będzie kontaktował się z dyrektorem szkoły lub placówki oświatowej w celu potwierdzenia prawdziwości złożonego przez rodzica oświadczenia o uczęszczaniu dziecka do szkoły.

W związku z tym, że powyższa procedura będzie również wykorzystywana do weryfikacji spełnienia ustawowego warunku zamieszkiwania w Polsce osób (i członków ich rodzin) ubiegających się i otrzymujących świadczenia wychowawcze w ramach rządowego Programu „Rodzina 500+”, niezwykle istotne jest aby do dnia 30 czerwca br. zarejestrowali Państwo w nowym SIO wszystkich uczniów oraz przypisali ich do oddziałów. Jest to nieprzekraczalny termin związany z weryfikacją nowych wniosków o przyznanie świadczenia na kolejny okres, składanych przez obywateli w ramach rządowego Programu „Rodzina 500+”. Proszę zwrócić szczególną uwagę, aby wszyscy zarejestrowani uczniowie byli przypisani do oddziałów, gdyż bez tego nie będzie możliwe w pełni potwierdzenie prawdziwości złożonego oświadczenia.

 

Z poważaniem

Grzegorz Pochopień

Zastępca Dyrektora Departamentu Strategii i Współpracy Międzynarodowej

Ministerstwo Edukacji Narodowej

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POWIATOWY FINAŁ TURNIEJU BRD

mms_img1061542277001.jpg

 

W dniu 12 maja 2017 r. na obiektach Gimnazjum nr 1 im. KEN i Szkoły Podstawowej
nr 1 w Lubartowie odbył się Powiatowy Finał Ogólnopolskiego Turnieju BRD.  Organizatorami Turnieju była Komenda Powiatowa Policji oraz Stowarzyszenie Sąsiedzi.

Czytaj więcej: Powiatowy Finał Turnieju BRD

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

„PASOWANIE  NA CZYTELNIKA’’

Obraz_101.jpg

 

W dniu 5 czerwca 2017 roku w bibliotece szkolnej odbyła się uroczystość
„Pasowania na czytelnika’’ uczniów klasy pierwszej szkoły podstawowej”.
Na uroczystość przybyli uczniowie klasy I „a” z wychowawczynią, panią Renatą Kwiecień.
W spotkaniu uczestniczyły również pani dyrektor Urszula Wałejko, pan wicedyrektor Sławomir Grzelak oraz pani Ewa Latusek.

Czytaj więcej: „Pasowania na czytelnika uczniów klasy pierwszej szkoły podstawowej”.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IMG_5177.jpg

Wojewódzki Młodzieżowy Konkurs Filatelistyczny gościł w Zespole Szkół w Kamionce po raz trzeci. Przybyli zaproszeni goście: przedstawicielem władz samorządowych była Pani Marzena Grymuza, Główna księgowa BOSzS – Pani Bożena Podleśna, Dyrektor Biblioteki Publicznej  w Kamionce – Pani Danuta Wójcik, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Kamionce – Pan Damian Mika. Zaprzyjaźnieni filateliści: Pani Anna Frymus – Przedstawicielka Poczty Polskiej, Pan Janusz Koput – Honorowy Członek PZF, Panowie: Wiesław Greszata, Andrzej Żeromski, Tadeusz Twardzisz - darczyńcy, przyjaciele szkoły oraz opiekunowie grup uczniowskich zostali powitani przez Panią Dyrektor Urszulę Wałejko, Wicedyrektor Monikę Obroślak   i Wicedyrektora Sławomira Grzelaka.

Czytaj więcej: Wojewódzki Młodzieżowy Konkurs Filatelistyczny

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W zakladce Bez tytułu.png w górnym menu strony dodalismy pozycję STOŁÓWKA zawierającą podstawowe informacje o jadłospisie oraz cenach obiadów.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

LIST MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ DO RODZICÓW

                                                                                 

                                                                                                Warszawa, 19 Maja 2017

Szanowni Państwo,                                                                                                
Drodzy Rodzice i Opiekunowie,

zakończyliśmy pierwszy i najważniejszy etap wprowadzania zmian w polskiej oświacie.

Serdecznie dziękuję za to, że byli Państwo z Kuratorami Oświaty, samorządami, dyrektorami szkół
w procesie przygotowywania sieci szkół. Bardzo ważnym celem projektowania nowego prawa oświatowego była dla nas szkoła, która jest blisko ucznia.

Wiedzą już Państwo, do której szkoły będą uczęszczać dzieci. Jestem przekonana, że samorządy świadome spoczywającej na nich odpowiedzialności brały pod uwagę Państwa oczekiwania, potrzeby dzieci, a także – oczywiście – lokalne uwarunkowania.

Reforma edukacji jest częścią spójnej, przemyślanej i zaplanowanej w perspektywie najbliższych lat polityki oświatowej państwa. Dążymy do tego, aby każdy uczeń, bez względu na to skąd pochodzi oraz jaki jest status materialny jego rodziny, miał zapewnioną dobrą edukację i dobrą szkołę.

Wszystkie dokumenty niezbędne do tego, aby uczyć w nowym systemie szkolnym (podstawa programowa dla szkół podstawowych oraz ramowe plany nauczania dla wszystkich typów szkół) są przygotowane. Chcę podkreślić, że do końca obecnego roku szkolnego przeszkolimy nauczycieli
z nowej podstawy programowej. Z kolei pod koniec kwietnia opublikowaliśmy wstępny projekt nowej podstawy programowej dla szkół ponadpodstawowych, która będzie obowiązywała od roku szkolnego 2019/2020.

Wydawnictwa pracują nad nowymi podręcznikami dla klas I, IV, VII, z których od września będą uczyli się uczniowie według nowej podstawy programowej. Jeszcze przed wakacjami będzie gotowa oferta podręczników do tych klas.

Pragnę zapewnić, że każdy uczeń otrzyma książki i ćwiczenia w szkole. Podręczniki oraz materiały edukacyjne dla szkół podstawowych i klas gimnazjalnych będą sfinansowane z budżetu państwa.

Szanowni Państwo, chcę, aby dzieci miały zapewniony przynajmniej jeden ciepły posiłek w szkole
i mogły w spokoju zjeść go podczas jednej dłuższej przerwy „obiadowej”.

Takie rozwiązania planujemy wprowadzić w szkole w roku szkolnym 2018/2019. Dodatkowo wspólnie z Ministrem Zdrowia przedstawimy wkrótce wstępne założenia programu obejmującego opieką stomatologiczną uczniów. Zarówno posiłek, jak i opieka stomatologiczna to istotne elementy składające się na dobrą szkołę.

Dziękuję za Państwa aktywny udział we wprowadzaniu reformy edukacji. Zachęcam do kontaktu
z nauczycielami, dyrektorami szkół, lokalnymi władzami odpowiedzialnymi za edukację

w regionach.

Jednocześnie przypominam, że do Państwa dyspozycji pozostaje Zespół do spraw wdrażania reformy edukacji w Ministerstwie Edukacji Narodowej. W poszczególnych województwach funkcjonują również regionalne zespoły koordynacyjne działające przy Kuratorach Oświaty.

Dodatkowe informacje dotyczące zmian w systemie edukacji znajdują się na stronie internetowej: www.reformaedukacji.men.gov.pl. Do dyspozycji są także adresy mailowe, na które można przesyłać pytania dotyczące reformy oświaty. Zachęcam do kontaktu.

Wspólnie zadbamy o dobrą szkołę.

Z wyrazami szacunku

Anna Zalewska

Minister Edukacji Narodowej

Załączniki:
Pobierz plik (List Ministra Edukacji Narodowej do Rodziców.pdf)List Ministra Edukacji Narodowej do Rodziców.pdf[PDF][List Ministra Edukacji Narodowej do Rodziców][ ]

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Koło Młodych Geografów na szlaku Żółwia błotnego.

grupa.jpg

19 maja członkowie Koła Młodych Geografów wybrali się na wycieczkę do Poleskiego Parku Narodowego. W programie wyprawy było zwiedzanie budynku dyrekcji Poleskiego Parku Narodowego. W siedzibie PPN obejrzeliśmy ciekawą projekcję filmu prezentującego walory parku w czterech porach roku. Poza tym uczniowie mieli okazję obejrzeć młode żółwiki w wiwarium PPN. Następnie udaliśmy się na pieszą wycieczkę ścieżką dydaktyczną ,, Dąb Dominik”. Obserwowaliśmy tam florę i faunę Poleskiego Parku Narodowego szukając gatunków endemicznych i charakterystycznych dla parku min; Czapli białej, Żurawia (symbol parku), zaskrońca, rosiczki, czermień błotna, bagno zwyczajne.

Czytaj więcej: Koło Młodych Geografów na szlaku Żółwia błotnego.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

kangur.png

KOLEJNA PRZYGODA Z KANGUREM
I
KOLEJNE WYRÓŻNIENIA.

W styczniu 2017 roku dokonano zgłoszenia naszej szkoły do Międzynarodowego Konkursu Matematycznego Kangur.

            Chęć udziału w konkursie zgłosiło 78 uczniów od klasy 2 szkoły podstawowej do klasy 3 gimnazjum. Koordynator konkursu przygotował dla uczestników przykładowe testy z poprzednich lat wraz z rozwiązaniami. Zostały one przekazane uczniom prze nauczycieli uczących.

Czytaj więcej: KOLEJNA PRZYGODA Z KANGUREM

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IV MIEJSCE W KONKURSIE POZNAJEMY PARKI KRAJOBRAZOWE POLSKI (ETAP WOJEWÓDZKI)

W Dniu 24 marca 2017 r. w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie odbył się finał wojewódzki XVI edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” pod honorowym patronatem Pana Sławomira Sosnowskiego – Marszałka Województwa Lubelskiego oraz Jego Magnificencji prof. dr hab. Zygmunta Litwińczuka – Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Poznajemy_Parki_Krajobrazowe_Konkurs_01.jpg

Czytaj więcej: IV miejsce w Konkursie Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski (etap wojewódzki)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------